Europska Unija sve veću važnost pridaje zaštiti životne sredine i očuvanju okoliša te pomaže
lokalnim zajednicama u rješavanju ovih pitanja. Primjeri iz EU predstavljaju pozitivnu praksu i
demonstriraju uspješno rješavanje problema zbrinjavanja otpada, a samim time i očuvanja okoliša.

Zašto YOUth Drive projekt

Spoznaja o postojanju pitanja zaštite okoliša, nedostatka svijesti o zaštiti okoliša i potrebi za zbrinjavanjem otpada, navela nas je da ozbiljno pristupimo tematici problema, istražimo moguća rješenja i stvorimo realan projektni prijedlog kao inicijalni korak k sustavnom rješavanju problema na lokalnoj razini u Županiji Zapadnohercegovačkoj i Boki Kotorskoj.

Kako je nastao YOUth Drive projekt

Udruga EKO ZH i NVO Naša Akcija se bave pitanjima odnosa prema okolišu i zaštite okoliša te kao takve pokušavaju djelovati i učiniti potrebni pomak u društvu. Procesi zaštite okoliša u najširem smislu zahtijevaju sustavan pristup koji je potrebno definirati na pravilan, logički vezan, način.
Na tragu navedenog, stvorili smo projekt Y O U t h D r i v e, a koji je Delegacija Europska Unija u Bosni i Hercegovini prepoznala kao kvalitetan projekt koji može stvoriti pozitivnu promjenu u društvu, te koji je podržala financijski kroz Program prekogranične suradnje BiH-CG.

Koja je svrha YOUth Drive projekta

Projekt Y O U t h D r i v e – Program for raising awareness on proper waste management and empowering legislators for taking action za svrhu ima stvaranje situacije gdje prekogranična koordinacija i zajedničke aktivnosti poboljšavaju upravljanje i energetsku učinkovitost lokalnih vodoopskrbnih sustava, kao i sustava za upravljanje otpadnim vodama i čvrstim otpadom. Samim time, zajedno s intenzivnom promocijom u javnosti te podizanjem svijesti o potrebi za prethodno navedenim, projekt Y O U t h D r i v e teži postizanju većeg stupnja zaštite i očuvanja okoliša.

Na kojem području se provodi YOUth Drive projekt

Projekt obuhvaća područje Županije Zapadnohercegovačke (Grude, Ljubuški, Posušje, Široki Brijeg) u Bosni i Hercegovini, te područje Boke Kotorske (Herceg Novi, Tivat i Kotor) u Crnoj Gori.
Svih sedam zajednica koje će sudjelovati u provedbi projekta jednim imenom su Projektna oblast.

U kojem vremenu se provodi YOUth Drive projekt

Vremenski okvir trajanja projekta je od 15.11.2019. do 15.05.2021. godine. te će se isti tijekom svih 18 mjeseci provedbe paralelno provoditi u cijeloj Projektnoj oblasti.

Koja je vrijednost YOUth Drive projekta

Ukupna vrijednost projekta je EUR 279 200, 48.

Koja je opseg YOUth Drive projekta

Projekt Y O U t h D r i v e planira ostvarivanje ojačane sposobnosti za primjenu standarda zaštite okoliša i energetske učinkovitosti na lokalnoj razini. Kroz provedbu projekta u konačnici se predviđa povećana javna svijest o prednostima EU standarda vezanih za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, kao i pozitivnih praksi u području zaštite okoliša.
Planirane projektne aktivnosti se dijele na dvije skupine: aktivnosti s ključnim dionicima procesa upravljanja otpadom i aktivnosti s mladima i javnošću. Set aktivnosti s ključnim dionicima procesa upravljanja otpadom se sastoji od sljedećeg:

– Analiza postojećeg stanja po pitanju zagađenosti vodotokova, analiza broja, veličine, lokacije i karakteristika ilegalnih deponija otpadom, te analiza postojećih regulativa za upravljanje otpadom, te planske i strateške dokumentacije u vezi s istim, kao i analiza postojeće infrastrukture i sustava za upravljanje otpadom na području Projektne oblasti.
– Izrada dva seta preporuka (jedan za područje Županije Zapadnohercegovačke, jedan za područje Boke Kotorske), temeljenih na prethodno spomenutoj analizi, a podijeljeno na regionalne preporuke te lokalne preporuke za svaku lokalnu zajednicu.
– Organiziranje setova događaja za ključne dionike u svim zajednicama, točnije organiziranje info dana, edukacija, panel rasprava i okruglih stolova u svakoj zajednici:
o Info dani – predstavljanje projekta javnosti i stvaranje mreže projektnih dionika;
o Edukacije – jednodnevne edukacije za dionike, temeljene na rezultatima provedenih analiza i
izrađenih preporuka;
o Panel rasprave – organizirane javne rasprave među dionicima i javnosti, tematizirane na
realnim mogućnostima unapređenja postojećeg stanja upravljanja otpadom na lokalnoj razini;
o Okrugli stolovi – izrada i potpisivanje među-sektorskih sporazuma o suradnji, temeljenih na
zaključcima panel rasprava, a prilagođenih stanju i potrebama u pojedinim lokalnim
zajednicama, kao i definiranje zajedničkih narednih koraka za razdoblje 2021 – 2027, odnosno
razdoblje IPA III programa.
*Kroz ove projektne aktivnosti nije planirana izrada strateške i planske dokumentacije za
lokalne zajednice od strane Y O U t h D r i v e projekta, već isključivo izrada preporuka i smjernica,
te moderiranje procesa sustavnog umrežavanja ključnih dionika procesa upravljanja otpadom.
Set aktivnosti s mladima i javnošću se sastoji od sljedećeg:
– Razvoj informativnih i edukativnih materijala za mlade i zajednicu, uključivo s metodologijom za
učenike u osnovnim i srednjim školama;
– Izrada digitalne platforme www.nasapriroda.com, a koja će uz promociju pozitivnih praksi,
plasiranje vijesti vezanih za sektor zaštite okoliša, kao i dostupnih izvora financiranja za dionike,
također sadržavati edukativne materijale kao i opcije registracije korisnika i dvosmjerne
komunikacije između mladih i javnosti te projektnih dionika, odnosno platforma će omogućavati
upućivanje inicijativa od strane mladih i javnosti relevantnim institucijama i organizacijama, a na
načine koji se utvrde kroz panel rasprave i okrugle stolove iz prethodne skupine aktivnosti;
– Organiziranje 192 edukativne info-sesije u osnovnim i srednjim školama, a na kojima će mladi biti
educirani o potrebom za odgovornim odnosom prema okolišu, kao i dostupnim alatima i
mogućnostima stvorenim kroz ovaj projekt;
– Provođenje informativnih kampanja na društvenim medijima i internetu (putem platformi
Facebook, Instagram, YouTube, Google oglasi), a s ciljem podizanja svijesti kod šire javnosti o
predmetnoj tematici i prilikama za aktivno sudjelovanje u procesima zaštite okoliša;
– Doniranje kanti za sakupljanje elektronskog i električnog otpada te kontejnera, u svim lokalnim
zajednicama koje sudjeluju u projektu;
– Organiziranje trodnevnih edukativnih događaja/radionica za učenike osnovnih i srednjih škola, a
gdje će mladi aktivisti imati priliku za umrežavanje sa svojim vršnjacima iz Crne Gore, odnosno
Bosne i Hercegovine, na istim događajima će biti organizirani edukativni izleti kao i eko akcije za
mlade, a sve kroz program radionica prilagođen uzrastu sudionika.

Koji su preduvjeti za ostvarivost ciljeva YOUth Drive projekta

Preduvjeti za ostvarivost postavljenih ciljeva, a samim time i predviđenih rezultata su sljedeći:
– Kvalitetno izrađena detaljna analiza postojećeg stanja zagađenosti vodotokova, brojnosti i veličine
ilegalnih deponija te sustava za upravljanje otpadom u Projektnoj oblasti;
– Stvorena dva svrsishodna seta preporuka za lokalne samouprave i vlasti, temeljene na analizi
postojećeg stanja, a sa specifičnim poglavljima za svaku zajednicu Projektne oblasti;
– Uspješno proveden set od četiri događaja za dionike u svakoj zajednici Projektne oblasti;

– Izrađeni kvalitetni i svrsishodni digitalni obrazovni, informativni i promotivni materijali za mlade
i širu javnost u Projektnoj oblasti;
– Uspješno pokrenuta inovativna web stranica za informiranje ciljnih grupa i korisnika, zajedno s
funkcionalnim kanalima za umrežavanje i razvoj inicijativa u Projektnoj oblasti;
– Uspješno provedeno 192 informativne sesije i edukacije (24 u svakoj zajednici u ŽZH i 32 u svakoj
zajednici u Boki Kotorskoj) u osnovnim i srednjim školama Projektne oblasti, a na kojima je
sudjelovalo minimalno 80% učenika viših razreda osnovne škole i srednje škole te donirano 16
projektora, tableta i ploča školama uključenim u projekt;
– Uspješno provedene 4 edukativne kampanje preko društvenih medija i interneta;
– Funkcionalno postavljeno 320 sabirnih kanti za mali elektronički otpad u Projektnoj oblasti, od
čega po minimalno 40 u svakoj zajednici Projektne oblasti te 8 kontejnera doniranih javnim
komunalnim poduzećima;
– Provedena četiri trodnevna događaja za učenike iz ŽZH i Boke Kotorske (dva po državi).

Ključne grupe i rezultati YOUth Drive projekta

Projekt Y O U t h D r i v e ključne grupe dijeli na dionike procesa promjene, sudionike i
ciljane grupe, te korisnike samih rezultata Projekta. Navedene grupe uključuju sljedeće:
– Dionici procesa promjene – predstavnici lokalnih samouprava iz Projektne oblasti, predstavnici
javnih poduzeća vezanih za zaštitu vodotokova i upravljanje otpadom, predstavnici vlasti i
institucija na višim razinama, predstavnici privatnog sektora i škola;
– Sudionici i ciljane grupe – sudionici projektnih aktivnosti će biti predstavnici grupe dionika
procesa promjene i mladi, točnije učenici osnovnih i srednjih škola iz 7 zajednica koje pripadaju
Projektnoj oblasti, dok su ciljane grupe sve ranije navedene grupe uz dodatak cjelokupnog
stanovništva zajednica Projektne oblasti, a koje će biti ciljano putem promotivnih, informativnih i
obrazovnih kampanja na društvenim platformama;
– Korisnici – stanovnici i turisti u 7 zajednica koje pripadaju Projektnoj oblasti, odnosno stanovnici
i turisti u Županiji Zapadnohercegovačkoj (BiH) i Boki Kotorskoj (CG).
Ishodi koji bi trebali proizići iz ovog projekta su:
1. Provedena analiza postojećeg stanja po pitanju zagađenosti vodotokova, broja, lokacije i veličine
ilegalnih deponija otpada, te prednosti i nedostataka postojeće planske dokumentacije i sustava
vezanih za upravljanje otpadom;
2. Izrađena dva seta preporuka za predstavnike lokalnih samouprava;
3. Proveden set događaja (info dan, edukacija, panel diskusija i okrugli stol) u svakoj zajednici;
4. Izrađena dva seta promotivnih, informativnih, digitalnih materijala za mlade i javnost;
5. Izrađena interaktivna web stranica www.nasapriroda.com, zajedno s informativnim, edukativnim
i promotivnim sadržajima te opcijama za registraciju korisnika;
6. Provedene 192 edukativne info sesije u školama (minimalno 24 po zajednici);
7. Provedene četiri digitalne promotivne kampanje na društvenim medijima i internetu;
8. Donirano 320 kanti za sakupljanje otpada (minimalno 40 po zajednici) te 8 kontejnera za otpad;
9. Organizirana 4 trodnevna edukativna događaja za mlade (2/državi s minimalno 50 sudionika).

Utjecaj YOUth Drive projekta

Opći cilj projekta Y O U t h D r i v e teži k stvaranju društvene svijesti potrebne za održivo
rješavanje problema zaštite okoliša općenito, a konkretno vezano za gospodarenje otpadom, koje zbog
same konfiguracije terena ima izravan učinak na zaštitu vodotokova u Projektnoj oblasti. Stoga, stvarni
učinak projekta se temelji na ostvarivanju sljedećeg:
Zajednice Županije Zapadnohercegovačke i Boke Kotorske aktivno doprinose pravilnom
upravljanju otpadom.

Da bi se ostvario gore navedeni opći cilj, projekt predviđa sljedeće specifične ciljeve:
1. Predstavnici lokalnih samouprava i vlasti svjesne potrebe za pravilnim upravljanjem otpadom i
osnaženi za razvoj primjenjivih legislativnih okvira.
2. Postignuta društvena svijest, predvođena mladima, o potrebi za odgovornim upravljanjem otpadom.
Procesi pred nama se temelje na utjecaju na svijest, prvenstveno mladih, a koji kroz svoje znanje i djelovanje trebaju biti pokretači pozitivnih koraka na individualnoj razini.
Stvarajući podlogu za unaprjeđenje i doradu postojećih legislativnih okvira i sustava za upravljanje otpadom, sami dionici ovih procesa, ključ su za pružanje prilika mladima i zajednici za ostvarivanje pozitivnih promjena u svakodnevnom životu pojedinaca u zajednicama Projektne oblasti.

Vremenski okvir provedbe aktivnosti YOUth Drive projekta